Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Crvenkapica” Farkaševac raspisalo natječaj za imenovanje ravnatelja vrtića

od admin

NATJEČAJ ZA PRIJEM RAVNATELJA

Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 238/08-01-20-1 i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, od 18. lipnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac raspisuje NATJEČAJ za imenovanje Ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac.

Uvjeti:

 • članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,
 • položen stručni ispit,
 • 5 godina radnog iskustva,
 • da osoba nije pravomoćno osuđena i
 • da se protiv nje ne vodi postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto RAVNATELJ prilažu:
 • životopis,
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice,
 • elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao dokaz o radnom iskustvu.

RAVNATELJ se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.


Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17), uz prijavu na natječaj dužaj je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Za radno mjesto probni rad traje 180 dana.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po završetku natječaja.

Prijave dostaviti poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „CRVENKAPICA“ FARKAŠEVAC, Farkaševac 30A, 10344 Farkaševac, s naznakom „NATJEČAJ za imenovanje Ravnatelja Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac“ u roku 8 dana od dana objave natječaja.
Upravno vijeće

You may also like

Leave a Comment

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više