ODLUKA O REZULTATIMA UPISANE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

od admin

Temeljem čl.35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 47. Statuta Dječjeg vrtića Crvenkapica, te prijedloga Odluke o rezultatima upisane djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. upisnog povjerenstva, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 19.7.2021. donosi

ODLUKU O REZULTATIMA UPISANE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA

PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

I. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac usvaja prijedlog Odluke o rezultatima upisane djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. upisnog povjerenstva

II. Na temelju Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Crvenkapica“ Farkaševac, planu upisa, zaprimljenih zahtjeva za upis i u okviru slobodnih mjesta za svaki program sastavljena je rang lista novoupisane djece koja se nalazi u prilogu ove Odluke

III. Odluka o rezultatima upisa objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića u roku od 30 dana od dana završetka upisa te na mrežnim stranicama Vrtića

IV. Protiv ove Odluke roditelj ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Vrtića u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave rezultata o upisima.

V. O žalbama rješava Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. Upravno vijeće po žalbi može:

-odbaciti žalbu kao nepravodobnu ili podnesenu od neovlaštene osobe,

-odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rezultate upisa,

-usvojiti žalbu kao osnovanu te donijeti odluku o upisu odnosno rasporedu djeteta

VI.    Odluka Upravnog vijeća po zaprimljenim žalbama je konačna te o svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja odnosno skrbnika djeteta.

VII.   Roditelj odnosno skrbnik novoupisanog djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem.

Klasa: 601-02/21-05/01

Ur.br.: 238/08-04/01-21-18

U Farkaševcu, 19.07.2021.

Predsjednik Upravnog Vijeća

Matija Copak, v.r.

You may also like

Leave a Comment

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više