NATJEČAJ za prijam stručnog suradnika – Pedagoga (M/Ž) u radni odnos

od admin

Natječaj je objavljen i na internet stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=119840253&AspxAutoDetectCookieSupport=1

DJEČJI VRTIC „CRVENKAPICA” FARKAŠEVAC
Farkaševac, Farkaševac 30A
10344 Farkaševac

KLASA: 112-03/21-01/04 UR BROJ: 238/08-04/01-22-2
Farkaševac, 17.01.2022.

Na temelju članka 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” br. 1 0/97, 1 07/07, 94/13, 98/19), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica” Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 238/08-()1-20-1 od 7. prosinca 2020. godine i Odluke Upravnog vijeĆa Dječjeg vrtiĆa „Crvenkapica” Farkaševac o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga, KLASA: 112-03/21-01/04, URBROJ: 238/08-04/01-21-01, od 8. prosinca 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica” Farkaševac, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam radnika

  1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG — na 4 sata tjedno, na neodređeno vrijeme— 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto stručnog suradnika — pedagoga:

osim općih uvjeta (punoljetnost i hrvatsko državljanstvo), osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i posebne uvjete prema člancima 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij pedagogije, odnosno u skladu s ranijim propisima stečena visoka stručna sprema, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), položen stručni ispit (ako ispit nije položen obveza je polaganja sručnog ispita), utvrđena zdravstvena sposobnost, da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG prilažu:

– životopis,

– presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen,

– Presliku dokaza o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

– presliku domovnice,

– presliku osobne iskaznice.

Osobe koje su nakon 08. listopada 1991. godine stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužne su u prijavi priložiti rješenje visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju potpune istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br.57/1996, 21/2000, 158/2003) ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o suučnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozcmnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15, 70/19, 47/20), rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. st. 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br.  84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o prefesionalnoj rehabilizaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona

http://propisi.hr/print.php?id=7695
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 46/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata

            Izabrani kandidat će u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i zdravstvenog voditelja izdano od strane medicine rada te izvornike svih drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz natječaja. 

            Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijave na navedeno mjesto, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

            Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Dječjem vrtiću “Crvenkapica“ Farkaševac za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na Hrvatski zavod za zapošljavanje i objavljuje na oglasnoj oploči i internet stranci Dječjeg vrtića.

            Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

            Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića “Crvenkapica“ Farkaševac.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Za radna mjesta probni rad traje 90 dana.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Prijave dostaviti poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „CRVENKAPICA“ FARKAŠEVAC, Farkaševac 30A, 10344 Farkaševac, s naznakom „Za natječaj za prijam radnika na radno mjesto STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG“ u roku 8 dana od dana objave natječaja.


You may also like

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više