NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

od admin

DJEČJI VRTIĆ „CRVENKAPICA“ FARKAŠEVAC
 Farkaševac 30A

10344 Farkaševac

KLASA: 112-03/23-02/02

URBROJ: 238-8-4/02-23-2

U Farkaševcu, 16.05.2023.

Na temelju članka 24. – 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 238/08-01-20-1 od 7. prosinca 2020. godine i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica, Dječji vrtić „Crvenkapica“ Farkaševac, temeljem Odluke Upravnog vijeća od 11.05.2023., raspisuje

NATJEČAJ

za prijam radnika na radno mjesto

 1. ODGOJITELJ/ICA –, 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Crvenkapica Farkaševac, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do prestanka obavljanja poslova ravnateljice

Uvjeti za radno mjesto odgojitelj/ica:

 • članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22),
 • Poslove odgojitelja djece može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja , a koji može biti:
 •  preddiplomski sveučilišni studij
 •  preddiplomski stručni studij
 •  studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima
 •  Diplomski sveučilišni studij
 • specijalistički diplomski stručni studij
 • položen stručni ispit (ako ispit nije položen obveza je polaganja stručnog ispita),
 • utvrđena zdravstvena sposobnost,
 • da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA prilažu slijedeću dokumentaciju u presliku:

 • životopis,
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen,
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika ( prilikom eventualnog zaposlenja kandidata, poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika)
 • Presliku dokaza o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– potvrda Centra za socijalnu skrb ( prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz čl. 25. Zakona , ne starija od dana objave Natječaja

       – dokaz o radno pravnom statusu (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO), ne starija od dana objave natječaja

 • dokaz o državljanstvu,
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rodnog lista

Osobe koje su nakon 08. listopada 1991. godine stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužne su u prijavi priložiti rješenje visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju potpune istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br.57/1996, 21/2000, 158/2003, 18/06, 45/11) ili rješenje Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15, 70/19, 47/20), rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. st. 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br.  84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona

http://propisi.hr/print.php?id=7695

 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 46/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata

            Izabrani kandidat će u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja izdano od strane medicine rada te izvornike svih drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz natječaja.   

            Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijave na navedeno mjesto, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

            Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Dječjem vrtiću “Crvenkapica“ Farkaševac za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na Hrvatski zavod za zapošljavanje i objavljuje na oglasnoj oploči i internet stranci Dječjeg vrtića.

            Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

            Opoziv privole može se podnijeti u pisanom obliku, isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića “Crvenkapica“ Farkaševac.

Osobama koje prema Natječaju nisu izabrane , ravnatelj dostavlja pisanu obavijest i vraća im natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana Odluke Upravnog vijeća.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Za radna mjesta probni rad traje 90 dana.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave dostaviti poštom ili osobno na adresu: DJEČJI VRTIĆ „CRVENKAPICA“ FARKAŠEVAC, Farkaševac 30A, 10344 Farkaševac, s naznakom „Za natječaj – odgojitelj/ica“  u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Datum objave Natječaja je 16.05.2023., rok predaje je  24.05.2023.. godine.

                                                                                   Upravno vijeće

You may also like

Leave a Comment

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s time slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više